Willemskade 18 Zwolle - 038 4225288
Actueel

daadkrachtig bij de tijd betrouwbaar

 

Alimentatie voor meerderjarige kinderen

Ouders zijn op grond van de wet verplicht om (financieel) voor hun kinderen te zorgen. Deze verplichting bestaat ook ten opzichte van jong meerderjarige kinderen (van 18 tot 21 jaar). Voor deze categorie geldt dat ouders een wettelijke plicht hebben om bij te dragen in de kosten van hun levensonderhoud en studie.

Behoeftigheid

De hoogte van voornoemde kosten zullen afhangen van het al dan niet volgen van een studie door de kinderen.  Algemeen wordt aangenomen dat de kosten van een niet studerend kind kunnen worden afgeleid uit de Nibud tabellen. De Nibud tabellen geven -op basis van het netto besteedbaar gezinsinkomen- de (maandelijkse) kosten aan voor kinderen tot 18 jaar.

Studerend kind

Indien er sprake is van een studerend kind, kan aansluiting worden gezocht bij de maandelijkse bijdrage studie financiering (WSF), zoals uitgekeerd door de Dienst Uitvoering Onderwijs. Daarbij wordt geen rekening gehouden met een eventuele aanvullende lening. Vraag is echter in hoeverre dit bedrag aan studiefinanciering ‘dekkend’ is voor een uitwonende student. Immers, de kosten van boeken, huur, collegegeld en eventuele studiereizen kunnen de studiefinanciering overtreffen.

Daarom zal veelal de feitelijke situatie leidend zijn voor de vaststelling van kinderalimentatie voor jong meerderjarigen. De ‘behoefte’ van deze categorie kinderen kan soms (gedeeltelijk) worden gevuld met eigen financiële middelen, zoals een bijbaan. Maar er kunnen ook andere redenen zijn die nopen tot matiging, bijvoorbeeld indien het kind de studie niet serieus neemt of als het gedrag van een kind zodanig is dat het moreel onacceptabel zou zijn voor ouders om nog langer financieel bij te dragen.

Draagkracht

Bij het vorenstaande dient rekening te worden gehouden met de ‘draagkracht’ van de ouders.Deze wordt bepaald aan de hand van een draagkrachtberekening op basis van de Trema bormen zoals door de rechtbanken worden gehanteerd.  Er zal dus altijd moeten worden nagegaan in hoeverre de ouders daadwerkelijk financieel in staat zijn om een bijdrage te leveren.

Wij helpen  u graag bij het opstellen van zo’n draagkrachtberekening. 

Delen op LinkedIn Delen op Facebook Delen op Twitter Delen via email