Willemskade 18 Zwolle - 038 4225288
Algemene Voorwaarden

daadkrachtig bij de tijd betrouwbaar

Algemene Voorwaarden van Uneken Advocaten en Mediators

 1. Uneken Advocaten en Modern Scheiden zijn handelsnamen van de besloten vennootschap Uneken BV, gevestigd te Zwolle (handelsregister 05085563), hierna ‘Uneken’ te noemen. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die aan Uneken worden verstrekt, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht, gewijzigde of aanvullende opdrachten en zijn mede bedongen ten behoeve van de bestuurder(s) van genoemde besloten vennootschap en iedere derde die al dan niet in dienstverband bij de uitvoering van enige opdracht wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk is of kan zijn.
 2. Een opdracht wordt uitsluitend uitgevoerd door Uneken, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht feitelijk door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. In afwijking van de artikelen 7: 404,  7: 407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek zijn de (rechts)personen die de opdracht uitvoeren niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk.
 3. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld aan de hand van de gewerkte uren vermenigvuldigd met het geldende uurtarief als neergelegd in de Richtlijn salarissen curatoren en bewindvoerders, als vastgesteld in overleg tussen de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak en de Nederlandse Orde van Advocaten. Het geldende uurtarief kan in voorkomende gevallen worden vermenigvuldigd met factoren die worden bepaald op basis van het specialisme van degene die de opdracht feitelijk uitvoert, het financiële belang en de mate van spoedeisendheid die met de opdracht is gemoeid. Het honorarium wordt verhoogd met 5% kantoorkosten en de ten behoeve van de cliënt gemaakte onkosten. Betaling van de declaraties van Uneken dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan de cliënt van rechtswege in verzuim is. Vanaf dat moment is de cliënt 35,- euro administratiekosten verschuldigd alsmede een contractuele rente van 1% per maand. Uneken kan altijd een voorschot in rekening brengen voor verrichte of te verrichten werkzaamheden en/of te maken onkosten. Werkzaamheden kunnen worden opgeschort als het voorschot of enige andere opeisbare declaratie niet betaald wordt.
 4. Indien zich bij de uitvoering van een opdracht een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van Uneken leidt, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in dat geval onder de door Uneken afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico.
 5. Indien Uneken aansprakelijk is voor schade aan personen of zaken, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door de algemene aansprakelijkheidsverzekering van Uneken wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico.
 6. Indien om welke reden dan ook geen van de genoemde verzekeringen aanspraak geeft op enig bedrag, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag overeenkomend met twee maal het gedeclareerde honorarium voor de opdracht waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit, echter gemaximeerd tot het bedrag van 25.000,- euro.
 7. De opdracht van de cliënt aan Uneken houdt mede de bevoegdheid in namens de cliënt overeenkomsten met hulppersonen te sluiten, zoals met deurwaarders, koeriers etc. Uneken is niet aansprakelijkheid voor tekortkomingen van deze derden, dan tot hetgeen de betrokken derde ter zake aan Uneken verschuldigd is.
 8. Verstrekte opdrachten worden door Uneken uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichtte werkzaamheden, en meer in het algemeen aan de wijze waarop aan die verstrekte opdrachten al dan niet uitvoering is gegeven, geen rechten ontlenen.
 9. Een vordering tot schadevergoeding op Uneken vervalt indien deze niet binnen een jaar nadat de schade is ontdekt of redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt, tenzij het een vordering van een particuliere consument betreft.
 10. Vanaf het moment dat er geen werkzaamheden meer worden verricht, wordt het desbetreffende dossier maximaal vijf jaar bewaard. Daarna heeft Uneken het recht het dossier te vernietigen.
 11. Deze algemene voorwaarden gelden niet alleen ten behoeve van Uneken maar ook ten behoeve van alle personen betrokken bij een opdracht en/of op wie in verband daarmee enige aansprakelijkheid rust, inclusief vroegere medewerkers met inbegrip van hun eventuele erfgenamen.
 12. Op de rechtsverhouding tussen Uneken en haar opdrachtgever is Nederlands Recht van toepassing. Alle geschillen tussen de cliënt en Uneken zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Zwolle.